۱۳۸۷ شهریور ۷, پنجشنبه

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"

ادامه.......
گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ
دانته ؛ شاعر مشهور ايتاليا( 1265-1321)
يکي از مشهورترين شاعران ايتاليا که سختيهاي تبعيد راتجربه کرده "دانته الي يري"1است که از شخصيتهاي با نفوذ دوران قرون وسطاست. دانته در ماه مه سال 1265 در شهر فلورانس در يک خانواده از طبقه متوسط چشم به دنيا گشود و رشد کرد. فضايي
که او در آن رشد نمود مساعد بود براي آموختن و تشويقي براي شاعر جوان. خيلي زود به شعر نوشتن تمايل نشان داد.وقتيکه نه ساله بود براي اولين بار دختر جواني را ديد و فور ن عاشق او شد ؛ اگرچه دختر جوان از عشق دانته به خود بي اطلاع بود. نام اين دختر جوان "بيتريس"2 بود. عشق دانته به دختر سمبوليک و عرفاني بود و مقصود بر اين بود که اين عشق بهمان صورت براي هميشه بماند چرا که بيتريس هفت سال پس از آشنايي در اثر ابتلا به بيماري طاعون در گذشت.دانته بخاطر عشق به بيتريس مينوشت.

۱۳۸۷ مرداد ۲۶, شنبه

تبعيد

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ

مقدمه :

ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده ايم
از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم
بنده منزل عشقيم و ز سر حد عدم
تا به اقليم وجود اين همه راه آمده ايم
"حافظ"

بدلايل گوناگون مردم و يا افراد به تبعيد ميروند و يا به تبعيد فرستاده ميشوند.ظالم و مظلوم هر دو از مقوله تبعيد در امان نيستند. تبعيد هم ميتواند خود خواسته باشد و هم بر اثر فشار.
چند نوع از انواع تبعيد:
1- آنها که بدليل اقتصادي به مهاجرت ميروند تبعيدي نيستند و به آنها مهاجر اقتصادي ميگويند که خود خواسته تن به مهاجرت داده اند.
2- بعضي ها مجبور به مهاجرت و يا تبعيد نا خواسته به کشور ديگر ميشوند آنهم بخاطر مسايل سياسي و بر اثر فشار و تعقيب از پيگرد رژيمها.
3-بعضي از افراد هم هستند که بدليل مخالفتشان با رژيم موجود در کشور توسط همان رژيم به تبعيد در نقاط بد آب و هوا در درون کشور فرستاده ميشوند.
4- پادشاه؛ امپراطور؛ وزير و امير و .......هم بدلايل رواداشتن ظلم و جور و فساد و قتل و ترس از عدالت فرار کرده و به تبعيد ميروند.
هر دسته اي که به تبعيد ميرود کلوپ خاص خود را ايجاد ميکند. ديکتاتورها هم در تبعيد کلوپ خود را ميسازند.از اين دسته ميتوان اين افراد را مثال زد:

امپراطور فرانسه ناپلئون : که به جزيره سينت النا تبعيد شد.
پادشاه ايران و پدرش هر دو به تبعيد ؛ اولي به پاناما فرار کرد و دومي به جزيره موريس تبعيد شد.
فرديناند مارکوس رئيس چمهور ديکتاتور فيليپين در سال 1986 وبه همراه ايملدا همسرش به هاوائي فرار کرد.
ژان کلود دوواليه ديکتاتور فرانسه زبان هائيتي به فرانسه فرار کرد.
آلفردو استروسنر ديکتاتور پاراگوئه به برزيل فرار کرد.
ايدي امين ديکتاتور اوگاندا که سي هزار نفر از مردم کشورش را بقتل رساند به عربستان سعودي فرار کرد و پس از هيجده سال در آن کشور به مرگ طبيعي درگذشت.
و........
در اغلب اوقات ظالم و مظلوم جاي خود را عوض ميکنند. يکي از کشور فرار ميکند و آن ديگر وارد کشور ميشود.

بقول يکي از شاعران :
ديو چو بيرون رود
فرشته بدر آيد

بسا که همين فرشته هم بعدها توسط همان مردم ديو ناميده شده و از ترس عدالت مردم فرار را بر قرار ترجيح دهد .
ع-گ

ادامه دارد.......