۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

تاشورا و آسوعا در ايران

امروز روز کريشمس است در اينطرف و آنطرف تاشورا و آسوعا.آنطرف عزاداريست , اينطرف شرابخواري. مردم امروز توپخانه را به توپ بستندو شوتهاي سنگيني به دروازه خامنه اي زدند.قم امروز در ميان انبوه مردم گم شد . خبر آمد که دختر بن لادن شش ساله که با سرداران سپاه در خيابانهاي تهران حال ميکرده و دولت مردم فريب نه تنها آنان را فريب داده بلکه مردم ايران را بيشتر اوقات فريب داده و باعث اوقات تلخي مردم شده. با فوت آيت اله منتظري اصفهان همه جهان شد و خدا نکند بلايي به سر آيت اله موسوي اردبيلي و موسوي تبريزي بيايد آنوقت تبريز لبريز از آذربايجان خواهد شد. احمدي نژاد با نشستن روي صندلي روبروي خبرنگار کانال چهار انگليس و با دروغهاي شاخدار باعث شد تا خبرنگار نامبرده را پس از مصاحبه به تيمارستان ببرند . من خودم هم پس از شنيدن مصاحبه و آنهم بفا صله بسيار دور و نه نزديک , چون خبرنگار مات و مبهوت شدم و حالم بهم خورد و راهي بيمارستان شدم و و قتي داستان را به دکتر گفتم او مرا از خواندن مصاحبه هاي احمدينژاد بر حذر داشت.